നിങ്ങൾക്ക്, അനുകൂലം ആണോ? നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്, ഈ 3 കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും

വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആധാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ വലിയൊരു സത്യം തന്നെയാണ് ഈ വാസ്തു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് വല്ലാതെ തന്നെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ചെയ്ത എല്ലാം പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ താമസിക്കുന്ന.

   

വീട് പോലും വാസ്തു അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വസ്തുത അനുസരിച്ച് നോക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ് അതിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ചീത്തയെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും എന്ന് പറയാറുണ്ട് വാസ്തു നോക്കിയിട്ട് വീട് പണിയുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ജാതിയും മതവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും ആർക്കുമായിട്ട് പതിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നല്ല ഇതൊരു ജാതിയിൽ വെട്ടാലും ഏതൊരു മതത്തിൽ പെട്ടാലും വാസ്തുവും നോക്കിക്കൊണ്ട് വീട് പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വാസ്തുപ്രകാരം തന്നെ ശരിയും തെറ്റുമെല്ലാം.

മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അത് ഒരു ജാതിയുടെയും മതത്തിനെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ വസ്തു പറയുന്നത് എല്ലാ ജാതിയിലും മതങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുമനുസരിച്ചുള്ള നോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സത്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട്.

പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വാസ്തു ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായി പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ വീട് വാസ്തുമനുസരിച്ച് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.