ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് പരാജയം ഇല്ല, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അമ്മയെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ ശക്തിയും മാതൃസ്നേഹം തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും മറ്റാർക്കും തന്നെ പകരം നൽകുവാൻ ആയിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് അത്രത്തോളം തന്നെ വിശേഷ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഈയൊരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കളി ദേവി ആരാധിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു കേരളത്തിലെ കുടുംബ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ.

   

തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭദ്രകാളി ദേവി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉഗ്ര രൂപയാണ് എങ്കിലും വളരെ ശാന്ത രൂപത്തിലും സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന അമ്മയും ആകുന്നു വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത് തന്നെയാണ് അമ്മ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നാശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഗ്രാമ ദേവത ആയിത്തന്നെ കുല ദേവത ആയിട്ടും തന്നെയെല്ലാം എനിക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും.

ഭദ്രകാളി അമ്മയുടെ തന്നെ ഭാവത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിത്യവും അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അമ്മയുടെ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ജപിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വീടുകളിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കൂടാതെ മനസ്സമാധാനവും വന്നു ചേരുവാനായി ഇതാണ് തവണ പോലെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ് അടുത്തുള്ള ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം എല്ലാം തന്നെ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു ദിവസവും തന്നെ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.