10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ്പ ലഭിക്കും ബാങ്കിൽ പോവേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഫോൺ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു മികച്ച ഒരു ലോൺ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വായ്പിക്കുക എന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നുള്ളതും അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ രേഖകൾ നമ്മൾ നൽകണം എന്നുള്ളതും എത്രയാണ് ഇതിന്.

   

ഭരിച്ച നിരക്ക് അതുപോലെതന്നെ എത്ര വർഷമാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എന്നുള്ളത് വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.