നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ എങ്ങോട്ടാണ്? ഇവിടെ വന്നാൽ വലിയ ദോഷം

വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വീടിന്റെ ദർശനം എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിജയപരാജയങ്ങളെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളെ ആ വീട്ടിന്റെ ദർശനം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ ദർശനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ മെയിൻ.

   

ഡോർ എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം അതായത് ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിൽ ദിശയിലേക്ക് ആണ് നിൽക്കുന്നത് വീട് ഏതൊരു ദിശയിലേക്കാണ് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിൽ എങ്ങോട്ടാണോ വരുന്നത് അതാണ് ആ വീടിന്റെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ടുതരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് വാസ്തുവിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് 8 ദിശകളിലേക്ക് തന്നെ ഒരു വീടിന് ദർശനം വരാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളതാകുന്നു അതിൽ ചില ദർശനങ്ങൾ വളരെയധികം.

ശ്രേഷ്ഠവും രീതിയിൽ ഗുണകരവും മറ്റു ചില ദർശനങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ദോഷവും ആയിട്ടു വന്നുചേരുന്നതാണ് 8 ദർശനങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ വടക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് കീഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ട് തെക്കോട്ട് ദർശനം ഉള്ള വീടുണ്ട് കിഴക്കോട്ട് നിൽക്കുന്ന വീടുകളുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടുകളുണ്ട് ഇടക്ക് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടുകളുണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് ദിക്കുകളിലേക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.