5 % പലിശ നിരക്കിൽ 2 കോടി രൂപ വരെ വായ്പ്പ, തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 10 വർഷം

എന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പല ആളുകളും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ആളുകൾക്കും ആഗ്രഹം ഉള്ളതാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏകദേശം 90% ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ.

   

അവർക്കൊരു മേഖലയിലേക്ക് തിരിക്കാത്തത് ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തികമാരുടെ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കും തരത്തിലുള്ള സ്വയം ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എല്ലാം തുടങ്ങാൻ ആയിട്ട് എന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.