വടക്കേ ഭിത്തിയിൽ ജനൽ ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ,സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയുന്നത് കാണാം

വീടിന്റെ എട്ടു ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്കു തന്നെയാണ് വടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വടക്ക് ദിക്കിലാണ് ധനത്തിന്റെയും സ്വർണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെയും എല്ലാം ദേവനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ വസിച്ചിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മിദേവിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വന്നിട്ട് കുബേരൻ വസിക്കുന്ന ഒരിടം തന്നെയാണ് വടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു വടക്കുഭാഗത്ത് തന്നെ ചിലതരത്തിലുള്ള.

   

കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് തികച്ചും വടക്ക് ഭാഗത്ത് വീടിനെ ജനൽ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠരുമായിട്ടാണ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ജനൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് നിങ്ങളും മുറികളിൽ ആകാം ആ ജനൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളിലെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂമിൽ ആകാൻ ആ ഭാഗത്ത് ജനലുണ്ട് എങ്കിൽ വളരെയധികം.

ശുഭകരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ വടക്ക് ദിക്കിൽ ജനൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വീടിനുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എത്ര രൂപകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല അത് അത്രയും ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ എല്ലാം തന്നെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എല്ലാം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും.

ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വടക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ഈ വടക്ക് ജനലുള്ള എല്ലാവരോടും എന്റെ ഒരു എളിയ ഒരു അപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വടക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ തുറന്നിടണം കഴിയുന്നത്രയും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ജനലിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വായു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റ് ജനലിലൂടെ കടന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.