ഇവിടെ ആണോ? വീട്ടിൽ ചെരുപ്പ് വെക്കുന്നത്? വീട്ടിൽ ചെരുപ്പ് ഇവിടെ വെക്കൂ വാസ്തു പ്രകാരം

ചുറ്റിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ശകുനശാസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷണശാസ്ത്രവും നിമിഷ ശാസ്ത്രവും എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഊർജ്ജത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുമൂലം തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിക്കാൻ.

   

ആയിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈയൊരു ഊർജ്ജ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എനർജി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി എന്നെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടെയുള്ള പല വസ്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്വാധീനങ്ങൾ എനർജിയുടെ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.

തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും തന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം കാലുകളിൽ അണിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശനി ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ടെലി ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ചെരുപ്പ് എങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പപ്പുകൾ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പല വീടുകളിലും ചെന്ന് കയറുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.