6 വർഷ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ, 20 ലക്ഷം രൂപ 9% പലിശയിൽ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശയിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ പേഴ്സണൽ നൽകുന്ന ആർ ബി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട്.

   

തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലായി ഡീറ്റൈൽ ആയി അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക അതുപോലെതന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.