വീട്ടിൽ ഓരോ നാളിനും ഒരു പൂവുണ്ട്, ആ പൂച്ചെടി വളർത്തിയാൽ, വീട്ടിൽ സമ്പത്തും പണവും കുതിച്ചുയരും

27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് നമുക്കുള്ളത് അശ്വസ്തി തുടങ്ങിയ രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും 27 പുഷ്പങ്ങൾ ഭാഗ്യപുഷ്പങ്ങൾ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ചെടികളും പുഷ്പവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുക അണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ് ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാളിന്റെ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗ്യ പുഷ്പം ഏതാണ്.

   

എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നീ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ചെടിയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഒരു വിവരം കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പൂവ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമായിട്ട് വരുന്ന 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദുരി നക്ഷത്രമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത്.

അരുളിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചുവന്ന അരുളിപ്പൂവ് അരുളിയാണ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ പുഷ്പം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ചുവന്ന അരളി തന്നെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നക്ഷത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ് ഭരണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂവ് തന്നെയാണ് തെറ്റ് തെച്ചി നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പൂവ് ആയിട്ടുള്ള തെച്ചിപ്പൂവ് തന്നെയാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രമായി തന്നെ കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യപൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വളർത്തുന്ന പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.