മര.ണം വരെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്ന മരങ്ങൾ, ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നാൽ ..

ഒരു വീടിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ആയി പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാസ്തുവിൽ പറയുന്നതാണ് വാസ്തുമനുസരിച്ച് വീടുകളിൽ എപ്പോഴും സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഊർജപ്രവാഹം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവിശം തന്നെയാവും കാണാൻ അല്ലാത്തപക്ഷം ആ വീടുകളുടെ ഉയർച്ചയും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് വളരെ.

   

വലിയ ദോഷമായി മാറും എന്നുള്ള വിശ്വാസം പോലും ആദ്യം ഒരു കാര്യമാക്കാതെ ഇവിടുന്ന് ചേരില്ല ചെറിയ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വളരെ വലിയ ദോഷമായി തന്നെ വരുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് വീടിനു ചുറ്റിലും നട്ടുവളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ മരങ്ങൾ ഫലം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില മരങ്ങൾ വസിക്കുന്ന വീടിന്റെ പരിസരത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ.

വീടിനും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വളരെ ദോഷകരമായി തന്നെ മാറുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ചില സസ്യങ്ങൾ കണി കണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ പുണ്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വീടിന്റെ അടുത്തായി തന്നെ നടാനായി പാടില്ലാത്ത മരങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ.

വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലോകം മുഴുവനും ഊർജ്ജത്താൽ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള ഊർജത്തിനു ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്കു തന്നെ ഉള്ളതാകുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലും മിക്ക ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ തത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.