35% സബ്സിഡിയോട് കൂടി, 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 35% സബ്സിഡിയോടും 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലോന്നെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ജലി ശതമാനം.

   

എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷമെടുത്ത ആളാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതു കൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാനായി ശ്രമിക്കുക ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.