അടുപ്പും സ്റ്റവ്ഉം ഇവിടെ വെക്കല്ലേ വലിയ ദോഷം, ഈ ഭാഗത്ത് അടുപ്പ് വന്നാൽ പട്ടടയ്ക്ക് തുല്യം

ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുമേനി ഈ അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? എവിടെയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൗ വെക്കേണ്ടത് എവിടെ വച്ചാലാണ് ദോഷകരമായിട്ട് മാറുന്നത് എവിടെ വച്ചാലും നല്ലതാണ് തികച്ച സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വരില്ലല്ലോ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ അടുപ്പ് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചു വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.

   

അത് നമുക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് മരണ ദുഃഖം ആയിട്ട് വന്നുചേരുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ അടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഊർജ്ജം എല്ലാം തന്നെ ഒരിടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള അടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിന്റെ അടുപ്പ് വളരെയധികം.

പവിത്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പവിത്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് അല്ല നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ വളരെ ദോഷകരമായി വന്നുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ അടുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെല്ലാം ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.