എത്ര കുട്ടികള്‍ക്കാ ഈ മറിയം.. ജന്മം കൊടുത്തത് നോക്കൂ, അതും ഒരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന്!!!

ഇത് ഉഗാണ്ട സ്വദേശിനെ മറിയം 37 വയസ്സും മാത്രമാണ് പ്രായം എന്നാൽ ഈ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 38 കുട്ടികളെയാണ് അവൾ പ്രസവിച്ചത് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ആദ്യപ്രസവം 38 കുട്ടികളെ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്നാണ് ഗർഭം ധരിച്ചത് എന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശേഖരം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇവരുടേത് ആറ് തവണ ഇരട്ട പ്രസവം ആയിരുന്നു നാലു തവണ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വീതം മൂന്നുതവണ 6 കുട്ടികൾ കേവലം രണ്ടും തവണ മാത്രമാണ് അവർ പ്രസവത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈപ്പർ ഓവുലേഷൻ എന്നുള്ള പ്രത്യേക ശാരീരികമായ.

   

അവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മറിയം 38 കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സമയത്ത് ഒരു അണ്ഡം മാത്രം ഉൽപാദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മറിയത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഫലമോ ഒരിക്കലും വെറും ധരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിന് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു നിലവിൽ ആറ് ജോഡി ഇരട്ടി കുട്ടികളും മറ്റു പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ പിന്നെ.

ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ നാലു കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടു ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഇവർക്ക് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉഗാണ്ടയിലെ കാപ്പിരി ഗ്രാമ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള മറിയം വിവാഹിതരാവുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഇവർക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ചില പേരാണ് ഡെലിവറി മെഷീൻ മിഷൻ മറിയത്തിന്റെ പിതാവിനും പല സ്ത്രീകളിലായി 45 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് നാല് കുട്ടികളും ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്.