ഈ ചവിട്ടി ഇട്ടാൽ ദുഖവും ദുരിതവും, വീട്ടിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വരുന്ന ചവിട്ടി..

വസ്തു എന്നാൽ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ ഊർജ്ജ വ്യത്യാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും മഞ്ഞ ചേരുവാൻ ആയിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആയിട്ട് വാസ്തു സഹായകരം തന്നെയാകുന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വായു ജലം ഭൂമി ആകാശം അഗ്നി എന്നിവയെ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാസ്തുവിനും വളരെയധികം വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

   

എന്നാൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം പണിതാലും നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നുചേരുന്നത് ആവുന്നതാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനായി പരിഹാരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യരുത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് ഏവരും വളരെ.

ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കി കാണേണ്ടതാകുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം വൃത്തിയായി തന്നെ വയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാതിൽ പ്രധാന വാതിൽ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.