ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ 4 പ്രസാദങ്ങളിൽ, ആരും ഇതു വരെ പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പറയാം കേൾക്കൂ

സത്യം ഉള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറിശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് കുറിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാനായി കഴിയുന്നതാണ് നാല് വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസാദങ്ങൾ അതായത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭസ്മമാണ് കുങ്കുമമാണ് മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ചന്ദനമാണ് നാലാമത് ആയിട്ട് വരുന്നത് മഞ്ഞൾപ്രസാദമാണ്.

   

അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവിധ ദേവി ദേവന്മാർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാലു പ്രതരത്തിലുള്ള പ്രസാദങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാനായി കഴിയുന്നത് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ നാല് പ്രസാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തരത്തിലുള്ള തൊട്ടുകുറി ഫലങ്ങളും ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാലു ചിത്രങ്ങളിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കുക ഏറ്റവും മാനസിക പരമായിട്ട്.

അടുപ്പം തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇതാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസാദം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കുക നാലു പ്രസാദങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക നോക്കിയതിനുശേഷം മനസ്സ് ഏകാഗ്രതമാക്കി കണ്ണുകൾ എല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ നാല് പ്രസാദങ്ങളിൽ ഒരു പ്രസാദം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എല്ലാ ആളുകളും കണ്ണുകൾ അടച്ചു ആ ഒരു പ്രസാദം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നാലിൽ ഭസ്മം അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.