ഈ 3 വസ്തുക്കൾ വെക്കല്ലേ പ്രധാന കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ, വീട് മുടിയാൻ ഇത് മതി, ശ്രദ്ധിക്കണേ

വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗ്രഹ നാഥനെയും ഗൃഹനാഥയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ചില സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരിടം തന്നെയാണ് ആ വീട്ടിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അഥവാ കിടപ്പ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയുസ്സിന്റെ കാതൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം എട്ടു മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ സമയം ചെലവാക്കുന്ന ഒരു ഇടം മൂന്നിലൊന്ന് സമയം ചെലവാക്കുന്ന ഒരിടം തന്നെയാണ്.

   

ആ വീടിന്റെ മിസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം പ്രധാനപ്പെട്ട കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ് റൂമിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കടപ്പമുറി ഗ്രഹനാഥനും ഗ്രഹനാഥനും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കിടപ്പമുറി വരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിടപ്പുമുറി അത് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു കിടപ്പുമുറിയുടെ സ്ഥാനവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ടില്ല.

എങ്കിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നിറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപ്പമുറി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു മുറിയിൽ ആകാം എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം പല ആളുകളും ഈ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ തന്നെ കിടപ്പുമുറിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ദോഷമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും എല്ലാം ദുരിതമായിട്ടും എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.