ഈ ഒരു മന്ത്രം ശിവരാത്രി ദിവസം ജപിച്ചാൽ… പിന്നീട് അങ്ങോട്ടു ജീവിതത്തിൽ വെച്ചടി വെച്ചടി ഉയർച്ചയാണ്

പ്രഞ്ചസൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും സകല ദേവത സ്വരൂപവും ആയിട്ടുള്ള ശിവഭഗവാനെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവതകളുടെയും അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രസാദി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ശിവപൂജയ്ക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ദിവസം ശിവരാത്രി തന്നെയാണ് കുംഭമാസത്തിലെ കറുത്ത.

   

പക്ഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ചതുരുത്തി സ്ഥിതി വരുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു വർഷം ശിവരാത്രി പ്രദോഷത്തോട്ട് ചേർന്നാണ് വരുന്നത് പൂജകളിൽ മാത്രമാണ് ബാധ്യതകൾ എല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ധനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം നേടാനായി നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഉള്ള ധനം നിലനിർത്താനും ശിവപൂജയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ധനേഷ് ശിവൻ തന്നെയാണ് കുബേരനും ലക്ഷ്മിദേവിക്കും.

സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും എപ്പോഴും നൽക്കുന്നത് കുബേരനും ലക്ഷ്മി ദേവിയും ആണ് ലോകത്തിന്റെ ധനവും സമ്പത്തും എല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വാർത്ത സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ശിവപ്രിയ കരം ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷം എന്നുള്ളതും വളരെ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെയാണ് പ്രശസ്ത മായിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യ വചനശാസ്ത്രം നിത്യവും തന്നെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ അനുഭവസാക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ത്രിസന്ധികളിലും അതായത് സന്ധ്യ ഈ മൂന്നു സമയങ്ങളിലും മറ്റ് ആദരവോടുകൂടി തന്നെ ഈ മന്ത്രം എല്ലാം തന്നെ ജപിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മൂദേവി മാറിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി വന്ന് ചേരുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.