നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇതു വെച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ… നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് ദേവി നടത്തി തരും

നാരായണം പാരായണം കീർത്ത ജപം മന്ത്ര ജപം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉന്മേഷവും ശക്തിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജവും എല്ലാം നൽകുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഏതൊരു മന്ത്രവും കൂടുതൽ കൂടുതലായി ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നാമ അക്ഷരങ്ങളെ കുടികൊള്ളുന്ന യുടെ അഥവാ മൂർത്തിയുടെ ചൈതന്യം നമുക്ക് രക്ഷാകവചമായി തന്നെ തീരുന്നതാണ് യുവജം എന്നാൽ ഒന്നിനെയും അതായത് അഗ്നിയെ.

   

പോലും അകത്തു കടത്താത്ത കട്ടിയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് പുരാണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവതാര പുരുഷൻമാർ പോലും കവജ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വയ രക്ഷക്കായിട്ട് ജപിച്ചിരുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആണ് കണ്ണനെ ഓരോരോ ആപത്തുകൾ വരുമ്പോഴും മകനെ മടിയിൽ ഇടിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ യശോദാമ്മ ഒരു ഉരുവിടുന്നത് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് കണ്ണനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്ടപാലകന്മാരെയും.

സർവ്വദേവി ദേവന്മാരെയും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ എല്ലാതരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കേണമേ എന്ന് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം മരത്തിൽ ഉള്ളതാകുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ കീർത്തനങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ജപിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും.

അതല്ല ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹം എല്ലാം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ നിത്യേന മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ജപിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി മന്ത്രം ജപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ചിലർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈയൊരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ആകട്ടെ എത്രത്തോളം തന്നെ വിചാരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.