ആരെയും ആക്രമിച്ചില്ല മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരത വായ തകർന്നിട്ടും, ഈ ആനയുടെ മരണം ആരുടെയും കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നത് !

മനുഷ്യന്റെ കൊടുംക്രൂരത വായ തകർന്നിട്ടും അവൾ ആരെയും അക്രമിച്ചില്ല ആനയുടെ മരണം ആരുടെയും കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കൊടും ക്രൂരതയിൽ തന്നെ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ആനയുടെ ജീവൻ എടുത്ത സംഭവം ആരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പൈനാപ്പിളിൽ സ്ഫോടക വസ്തു എടുത്തിട്ടുള്ള കാട് പന്നിയെ പിടിക്കാൻ വെച്ച പണിയിലാണ് ഭക്ഷണം തേടി അലഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന ചെന്നപ്പെടുന്നത് സ്ഫോടനത്തിൽ വായയും.

   

നാക്ക് എല്ലാം പൂർണമായി തകർന്നിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനെയും വീടും ആക്രമിക്കാതെ തന്നെ സമീപത്തെ നിലനിർപ്പിച്ചു മുറിവിൽ ഈച്ച അടക്കമുള്ള പ്രാണികൾ കൂടി തന്നെ വായ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി മണിക്കൂറുകൾ നിന്നിട്ടുള്ള ആന പനം ചെരിഞ്ഞു രക്ഷിക്കാനായി എത്തിച്ചകൾ കണ്ണീരോടുകൂടി തന്നെ അവൾക്ക് വിട പറയുന്നതും കാണാമായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ള കുറിപ്പ് ആരുടെയും കണ്ണുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കുറിപ്പ് പ്രകാരം മാപ്പ് സഹോദരി മാപ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.