40 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും. എങ്ങനെ അപേക്ഷിയ്ക്കാം? എന്താണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് 4 0ലക്ഷം രൂപ വരെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന അപ്പോൾ ഈ വായ്പാ ലഭിക്കുക എന്നും എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന് മാനദണ്ഡം എന്നതും അപേക്ഷ നൽകുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് നമ്മുടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും.

   

എത്രയാണ് ഇതിന്റെ പലിശ നിരക്ക് അതുപോലെതന്നെ എത്ര വർഷമാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി എന്നുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മുഴുവനാളുകളും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മടിയും കാണിക്കരുത് മടികാണിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നു ലൈക് ചെയ്യുക ജനകേന്ദ്ര ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.