20 ലക്ഷം രൂപ 7% പലിശയിൽ 6 വർഷ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആറു വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ വെറും ചെറിയപെരിയിൽ ബലി വരെ പേഴ്സണൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വളരെ അധികം.

   

പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കാനായി ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യക ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.