പേഴ്സണൽ ലോൺ 40 ലക്ഷം രൂപ ,21 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക്

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആറുമാസത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ പേഴ്സണൽ നൽകുന്ന ഒരു സ്കീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആർക്കെല്ലാം ഇത് ലഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപേക്ഷകൻ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം രേഖകൾ ആണ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

   

പലിശ നിരക്ക് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാനായി ശ്രമിക്കുക ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.