കോടീശ്വര യോഗം, വെള്ള ശംഖ് പുഷ്പം വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നട്ട് വളർത്തിയാൽ

അനേകം സസ്യങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളത്തുനത് തന്നെയാകുന്നു ഇവ വീടുകളിൽ ഭംഗിയും മനോഹാരിതയും എല്ലാം കൂട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എല്ലാം വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം വാസ്തുമനുസരിച്ച് അനേകം സസ്യങ്ങളെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് വീടുകളിൽ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും.

   

സൗഭാഗ്യവും എല്ലാം നൽകുന്ന ജല തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ നട്ടു വളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവ വീടുകളിൽ സൗഭാഗ്യം എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവ നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാകുന്നു ദിശയ്ക്കാണ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം തന്നെ നൽകേണ്ടത്.

ഓരോ ദിശകളും പ്രത്യേകമായ ഊർജ്ജം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്നത് എന്നതിന് പറയാം ആ ഒരു ഊർജ്ജവമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉത്തമം തന്നെ ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പോസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള കരുതപ്പെടുന്ന പുഷ്പം തന്നെയാണ് ശങ്ക് പുഷ്പം വെളുത്ത ശങ്ക് പുഷ്പം എത്ര കാലമാണ് നമ്മൾ ഏതു ദിശകളിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത്.

നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ദിശയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിനും സർവ ഐശ്വര്യം തന്നെ നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി തീർച്ചയായും ആകുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദേവതകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശംഖുപുഷ്പം എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.