മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നടന്നു കിട്ടും, സർവ്വ ദുരിതങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും മാറും, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും

കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയും ആ വീട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആദ്യമേ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ.

   

സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ പറയുന്നതിന് ഉള്ളത് എന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ പറയണം അതിനുശേഷം ഏതാണ് ആ വാക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു പത്തക്ഷരമുള്ള ഈ ഒരു വാക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ശരീര ശുദ്ധി വരുത്തിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞാൽ നിസംശയമായി.

തന്നെ നമുക്ക് പറയാം തലക്ക് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവാൻ ഏതാണ് ആനന്ദം നടനം ചെയ്തതാണ് അതിപ്പോൾ ശിവനാണ് എങ്കിൽ ശിവൻ രാമനാണെങ്കിൽ രാമൻ കൃഷ്ണനാണ് ഇതിലേതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആണ് എന്നാലും ആ ഒരു 10 അക്ഷരമുള്ള ആ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാനായി ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്നറിയാം തന്നെ ആ ഒരു വാക്കിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ കേട്ടോളൂ.

എന്താണ് ശ്രീ ഭഗവത്ഗീത എന്നതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഇതിലൂടെ ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 10 അക്ഷരമുള്ള വാക്ക് എങ്കിൽ 10 അക്ഷരമുള്ള ഈ ഒരു വാക്കിൽ ശ്രീ ഭഗവതി ഗീതയെ കംപ്രസ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ് സാക്ഷാൽ വേദവ്യാസൻ അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണല്ലോ അത്രയധികം പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ദൈവിക ശക്തി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇതിന് സമ്മാനമായിട്ട് മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട് അത് ശബരിമല സന്നിധാനത്തിനു മുകളിൽവച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.