വായ്പ – 40 ലക്ഷം വായ്പ 45% സബ്സിഡി 18 ലക്ഷം സൗജന്യം

ബിസിനസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട അത് കേരളം തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബിസിനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മികച്ച രീതിയിലുള്ള വരുമാനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെ.

   

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.