ഒന്നിച്ച് കിണറിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഈ 2 ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തിയാൽ സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരുന്നത് കാണാം

വാസ്തുവിൽ ഒരു വീട്ടിൽവിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വീട്ടിൽ കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആ വീടിന്റെ കിണറിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ചില തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വരാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ചില വൃക്ഷങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാഭാഗ്യം ആയിട്ട് തന്നെ.

   

മാറും സൗഭാഗ്യം മാറി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതും അതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കിണറിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ചെടിക്കുള്ള സ്ഥാനത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന് മഹാഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉയർച്ച വരുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും പടി കയറി വന്നു നിറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും.

കോളേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കിണർ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തുവിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം എന്നും പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കിണർ വരുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് ഏറ്റവും വളരെ ഉചിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ടും ശ്രേഷ്ടകരമായ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ.

വടക്ക് കിഴക്കും മൂലയാണ് ഈശ്വന കോൺ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊള്ളാം അതുപോലെതന്നെ ഫിഷ് ടാങ്ക് ടാങ്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് ജലത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ താഴ്ന്ന ഒരു ഇടം ആയിട്ട് തന്നെ വരേണ്ട ഒരിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.