വീട്ടിൽ ചൂൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ ചൂല് ഇരിക്കേണ്ട ശരിയായ ദിശ, ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് !!!

എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട് ഗുരുവായൂർ തന്നെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചൂല് ഈ ചൂരുമായി സംബന്ധിച്ച ചിത്രത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായി പാടില്ലാത്തത് ചൂൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ്.

   

വെക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ചൂല് എന്നുള്ളത് വളരെ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല ചൂലിൽ മഹാലക്ഷ്മി വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നി ലക്ഷ്മി ദേവി ചൂലിൽ ആണോ വസിക്കുന്നത് എന്ന് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാമാണ് ലക്ഷ്മി വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൃത്തിയാക്കുന്ന ചൂൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള.

ആകർഷണം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്താണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വസ്തു ഞങ്ങൾ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് സമം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ചൂലിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂൽ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇനി ചൂൽ കൊടുക്കണം എകിൽ പുതിയ ചൂൽ കൊടുക്കുക.

മുറ്റം അടുക്കുന്ന ചൂലിലെ ഈർക്കിലെടുത്ത് കാണുന്ന ഇടത്തെല്ലാം വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല അതുപോലെതന്നെയാണ് ചൂല് കാലുകൊണ്ട് തന്നെ ചവിട്ടി മരിക്കുകയോ കാല് കൊണ്ട് എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ചൂൽ മറികടന്ന് പോകുന്നതും നല്ലതല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ചൂൽ വെയ്ക്കുബോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.