1 ലക്ഷം പേർസണൽ ലോൺ 2% പലിശയിൽ

നമ്മളിവിടെ പറയാനായി പോകുന്ന യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള വരുമാന രേഖകളും ഹാജരാക്കാതെ തന്നെ രണ്ടു ശതമാനം മുതൽപേ നിരക്കിൽ ഫൈസൽ മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പേർസണൽ ലോൺ നൽകുന്ന.

   

പിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതും മറ്റുള്ള പള്ളിക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാൻ ആയിട്ട് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിനെ കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.