1% പലിശയിൽ 5 ലക്ഷം പേർസണൽ ലോൺ

ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് മാസം ഒരു ശതമാനം പലിശയിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പേഴ്സൺ നൽകുന്ന ഒരു സ്കീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാനായി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.