മരണ ദുഃഖം ആണ് ഫലം , ഈ 2 ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കാരണവശാലും അയ കെട്ടരുത്

വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാസ്തുവിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അലക്ക് കല്ലിന്റെ സ്ഥാനവും അതുപോലെതന്നെ ആഴയുടെ സ്ഥാനവും എന്നു പറയുന്നത് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാനത്ത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ എത്ര വലിയ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഗതി പിടിക്കില്ല നാശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വീട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിന്റെ ഗതിയും.

   

പ്രകൃതിയുടെ ചലനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാനം നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാസ്തുസംബന്ധമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അർത്ഥവും ഇല്ലാ വസ്തുവും അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തുണി വിരിക്കേണ്ടത് അതായത്.

നമ്മൾ തുണി ഉണങ്ങാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അഴകേട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ അലക്ക് കല്ല് സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കൃത്യം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം അറിഞ്ഞിട്ടുവേണം അലക്ക് കല്ലും സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ കിട്ടുന്നത് മരണദോഷം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാര്യം നിസ്സാരമല്ല മരണദോഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആഴ കെട്ടുന്നത് തുണി.

എല്ലാം മറയുന്നതു വളരെ ദോഷകരും ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും വസ്തുവിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ആഴ വരാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ശേഷം എവിടെയാണ് ഈ അഴ കെട്ടാൻ ആയിട്ട് വാസ്തു നിർദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥാനം എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാകും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണ് മഴ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.