മരണ ദുഃഖം ഫലം ഈ നാളുകാർ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ, ജീവിതം നരകതുല്യം ആകും, പരിഹാരം ഉണ്ട്, ഇതാണ്

വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിച്ച് ചേരാനായി ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാനായി മരണംവരെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒന്നും ചേരുന്ന ആ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമൂല്യ.

   

മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം നിർബന്ധം തന്നെയാണ് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മനപ്പൊരുത്തം 2 എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം പൊരുത്തമാണ് ആനപ്പുറം വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹ പൊരുത്തം ഇല്ലാതെ വിവാഹ ചെയ്താലും മനപ്പൊരുത്തമില്ലാതെ വിവാഹ പൊരുത്തം മാത്രം നോക്കി വിവാഹം ചെയ്താലും ആ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന് അധികം.

ആയുസ്സ് ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ആകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാരണവന്മാരും മുതിർന്ന ആളുകളും പറയുന്നത് മനപ്പൊരുത്തം വേണം വിവാഹ പൊരുത്തവും വേണം വിവാഹ പൊരുത്തം മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകില്ല പറയുന്നത് ഏതൊരു വീട്ടിലാണോ മനപൊരുത്തവും വിവാഹ പൊരുത്തവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ദീർഘസുമംഗലം വകുപ്പും കലഹങ്ങളും.

പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതം സാധമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയും പരസ്പരം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാം തന്നെയുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് മനപ്പൊരുത്തം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവാഹ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ നക്ഷത്രങ്ങളുമായും ചില ഗ്രഹനിലയും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വിവാഹ പൊരുത്തം കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.