മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ, എപ്പോൾ നടക്കും, ഏതാണ് തടസ്സം? എന്ന് കൃത്യമായി പറയാം

ഞാനിവിടെ മൈൻഡ് റീഡിങ് തൊടുകുറിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് നമ്പറുകളാണ് ഇത് 1 3 5 7 9 കാണുന്ന അഞ്ച് നമ്പറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധികമോ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ആ സംഖ്യ മനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ വളരെയധികം കൃത്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളത്.

   

നിശ്ചയമായി തന്നെ പറയാനായി കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ കൃത്യത ഈ അഞ്ച് നമ്പറുകളിൽ എവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഫലം പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യത 90% വരെ എനിക്ക് ഉറപ്പു നൽകാൻ കഴിയുന്നതാണ് 100% കൃത്യമാണ് എന്ന് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ 90% എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഇത്രയും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യതയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2024ലെ പഞ്ചാഗം അനുസരിച്ച് ഗൃഹപ്രകർച്ചകളുടെ തീയതികളും ഉദയ അസ്തമയങ്ങളും കുറിച്ചും ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണ് എങ്കിലും ശരി മൈൻഡ് റീഡിങ് തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫലം പ്രവചനം നടത്താനായി കഴിയുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ അത്ര തല പുകഞ്ഞു കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട.

ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കണക്കുകൾ വളരെയധികം ക്രത്യം ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടുന്ന കാര്യം നടന്നു കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ എപ്രകാരമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യ അനുസരിച്ച് ആ ഒരു സംഗീതയിൽ ആരോടും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ അതായത് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.