ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് സ്ത്രീകൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ, ലക്ഷ്മി ദേവി പടിയിറങ്ങും വീട് മുടിയും

ജലം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഉദയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കുളിക്കുന്ന ഉദയത്തിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവി തുല്യമാണ് അവൾ ശ്രീദേവിയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ആയിട്ടുള്ള പരിവേഷണം അവൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം.

   

പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഉള്ള കുളിയെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ നാലുമണിക്ക് 5 മണിക്കും എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്ന കുളിയെ മുനി ജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈയൊരു കുളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ എല്ലാം.

ഐശ്വര്യം എല്ലാം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ നാല് മണിക്കും അഞ്ചുമണിക്കും കുള രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമാണ് അതായത് രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ആറുമണിക്കും ഇടയിൽ കുളിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിച്ചാൽ ദേവസ്നം എന്നാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ശരീരത്തിനും ഇത്രയധികം സമാധാനം ശുദ്ധിയും മാനസികപരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും എല്ലാം നൽകുന്ന ഇത്തരം വലിയൊരു വേറൊരു കുളി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ.

പറയാം അഞ്ചുമണിക്ക് ആറു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള കുളി പറയുന്നത് മറ്റൊരു കുളി കൂടെയുണ്ട് മനുഷ്യസ്ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് 6 മണിക്ക് എട്ടുമണിക്ക് ഇടയിൽ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കുളിയും ഏറ്റവും വളരെയധികം നല്ലതു തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം ഐക്യം സന്തോഷം എന്നിവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിലനിന്നുകൊണ്ട് നിത്യവും പോകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂളി കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നു സമയങ്ങൾ പുളികളാണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഹൈദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് കുളികൾ എട്ടുമണിക്ക് ശേഷമുള്ള കുളികളെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.