ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പരമശിവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പാടില്ല

സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് പരമശിവൻ തന്നെ പരമശിവനെ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശനി സൂര്യൻ രാഹുചന്ദ്രൻ വലകളിൽ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം തന്നെ ആകുന്നു നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആകുന്നു വാക്കുകളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം.

   

എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അനിത മായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവി ശക്തിയോട് കൂടി തന്നെ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ജീവിതത്തിലെ പല തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വഴിത്തിരിവുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ശിവ ഭക്തർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന്.

തന്നെ അറിയാവുന്നത് തന്നെയാകുന്നു തന്റെ മനസ്സിൽ കരുതുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിൽ ശിവൻ സഹായിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ലോകത്തിലെ ശകല തരത്തിലുള്ള ചരാചരങ്ങളുടെയും പിതാവ് തന്നെയാണ് പരമശിവൻ ഭഗവാൻ പ്രസാദിയും അതുപോലെതന്നെ.

കോപിയും ആകുന്നു പരമശിവനോടു ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പാടുള്ളത് അല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ അടുത്തുനിന്നും അകലുകയും കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കോപത്തിന് പ്രാപ്തരാവുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരമശിവനോടു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക്.