ഈ വാക്ക് കൈവെള്ളയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഉറങ്ങൂ, രാവിലെ നടക്കും ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം

നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഈ പേരു വിരലിന്റെ അഥവാ തള്ള വിരലിന് ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഹൈദവ പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വളരെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ പേരുവിരലിന്റെ താഴെയുള്ളതായിട്ട് ഇത്രയും ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു പറയുന്ന ഭാഗം.

   

എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രമണ്ഡലം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശുക്കർ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധനം അതുപോലെതന്നെ സൗഭാഗ്യം അതുപോലെതന്നെ വിജയം ഭാഗ്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരാനായിട്ട് ഒരു ഭാഗം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും.

തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് നടക്കണമെന്നാണ് എങ്കിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു ശുക്രമണ്ഡലത്തെ ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നടന്നു കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശുക്ര മണ്ഡലത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട്.

ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് ഒരുപാട് പൂജകളും തന്ത്രങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൈകളിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു നോക്കണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം അനുഭവം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.