നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആരും പറയാത്ത ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യം കേൾക്കാണോ,ഈ കിളികളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ജ്യോതിഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രത്തോളം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കഴിയും 4 കിളികളെ കിളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും നാലു വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള കിളികളാണ് നാമലായിട്ട് നീല നിറത്തിലുള്ള കിളി രണ്ടാമത് ആയിട്ട് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള കിളി മൂന്നാമൻ.

   

ആയിട്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കിളി നാലാമത് ആയിട്ട് പച്ച നിറത്തിലുള്ള കിളി അങ്ങനെ നാലു വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള കിളികളെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായി കഴിയുന്നത് എല്ലാവരും ഈ നാലു കളികളെ മാറി മാറി നോക്കുക കിളികൾ ആയിട്ട് മാറിമാറി നോക്കുക നോക്കിയതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ണുകളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് മനസ് എകൃതമാക്കി നാലു കളികളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു കിളികളുടെ നിറം തെരഞ്ഞെടുക്കുക അത് ഈ നാലിൽ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നീല ആയിരിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുമപ്പ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കളർ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ എന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മൂന്നു നിറത്തിലുള്ള കിളികളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ ഒരു നിറത്തിലുള്ള കിളികളെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും.

തിരഞ്ഞെടുത്തു കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കിളി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കിളി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പറയാനായി പോവുകയാണ് ചില തരത്തിലുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.