ഈ വഴിപാട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുക! നടക്കില്ല ലോകം മുഴുവനും എന്ന് വിധി എഴുതിയ കാര്യം പോലും നടക്കും!

ദേവൻന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സകല ദേവന്മാരുടെയും ഗ്രഹത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല വൻ വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ വീധി എഴുതിയ എത്ര വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യമായാലും കൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പലതരത്തിലാണ് ഇതിനുമുമ്പും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട.

   

ഒരു കൂവള മാല സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാരാ നടത്തുന്നത് ധാര നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹവും നടത്താനായിട്ടും ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വഴിപാട് എന്ത് എന്നുള്ളത് നിറയെ ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ.

ആയിട്ട് ഏറ്റവും വളരെ നല്ല ഒരു വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭഗവാനോട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർന്ന് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയിക്കുവാനും ആഗ്രഹം നടക്കാനും ഏറ്റവും വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒരു വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്ക് തന്നെയാണ് ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ കിരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആയിട്ട് ഒരു വിളക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം ഇതിനെയാണ് പിൻവിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിറകു വിളക്ക് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് 8 16 സംഖ്യകളായി തന്നെ കണ്ണാടികൾ മുറിച്ചു ചേർത്തുവച്ച് പുഷ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിളക്കിന്റെ പിന്നിലായി ഒരു കണ്ണാടിയും എല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ പ്രതിവിളിക്കുന്ന അനേകം ആയിട്ടുള്ള ജ്വാലുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതിന് പല ഫലം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയ മുഴുവനായി കാണുക.