വീട് കടം കയറി മുടിയും, വീടിന്റെ ഈ 3 ഭാഗത്ത് ചെരുപ്പ് വെക്കല്ലേ,

ജ്യോതിഷത്തിലെ ചെരിപ്പിൽ വളരെ വലിയ സ്ഥാനമാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശനി ഗ്രഹവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വാസ്തുവിൽ ചെരുപ്പിന് വളരെ കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസ്ഥാനം തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കാൻ ആയിട്ട് വീടുകളിൽ ശനി ദോഷം വരാൻ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കടം കയറാനും ദുഃഖം ദുരിതങ്ങളെല്ലാം വരുവാനും.

   

ആരോഗ്യം എല്ലാം എല്ലാം കാരണമാകുന്നവയാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും ചെരുപ്പ് സ്ഥാനം തിരിച്ചു കൊണ്ട് വീടുകളിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയി പോകുന്നതും എന്ത് സ്ഥാനത്താണ് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് സൂക്ഷിക്കാനായി പാടില്ലാത്തത് എവിടെയാണ് ചെരുപ്പ് വാസ്തു അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ടും വെക്കേണ്ടത് ദോഷം ഒഴിവാക്കാനായി നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെരുപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ.

ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചെരുപ്പ് വയ്ക്കേണ്ട ദിശയെ കുറിച്ചിട്ട് പുത്തൂവൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെരിപ്പ് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശം ആണ് എന്നുള്ളത് പടിഞ്ഞാറുവശമാണ് വാസ്തു അനുസരിച്ച് ചെരിപ്പ് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാനം എന്നാൽ പല വീടുകളും പല ഡയറക്ഷനിൽ.

പല ദിശകളിലാണ് പണിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് വീടുകൾ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് വടക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ടുണ്ട് തെക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ട് മുൻഭാഗത്ത് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീടിനും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വസ്തുവിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.