ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ ഉടനെ നടക്കും, വേട്ടാളൻ കൂട് കൂട്ടിയാൽ

ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം വാസ്തു അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഉത്തമമായുള്ള വീട്ടിൽ പോസറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം അഥവാ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കണം ഇതിനു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വായു ജലം അഗ്നി ഭൂമി ആകാശം എന്നിവ എല്ലാം ബാലൻസ് അഥവാ തന്തു ആയിരിക്കണം ഈ ബാലൻസ് അഥവാ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് വീടുകളിൽ കലങ്ങൾ.

   

ദുരിതങ്ങളെല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യം എല്ലാം വരുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്രകാരം തന്നെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും വീട് ആകണമെന്നില്ല ഇതാണ് വാസ്തവം വാസ്തു കാര്യമായി തന്നെ നോക്കിയ ശേഷം വീട് വച്ചാലും വിശേഷം നമ്മൾ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ വാസ്തു ദോഷത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഭാഗ്യം വരുന്നതിനു മുമ്പായി തന്നെ പ്രകൃതി ചില.

ജീവികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ എല്ലാം നൽകുന്നതാണ് ഏതൊരു ജീവിയും വീടുകളിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെയായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ജീവി വീടുകളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നത് വളരെ സൗഭാഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആവുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ശകുനശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചും ചില സൂചനകളും നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം വേട്ടാളൻ എന്നുള്ള ജീവിയെ ഏവർക്കും സുപരിചിതമായി തന്നെയാകുന്നു ഒരു ജീവികളെയും ചെറു പ്രാണികളെയും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെയാണ് ഇത് കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.