എത്ര പാവപ്പെട്ടവനും കോടീശ്വരൻ ആകും, വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കുബേര പ്രതിമ വെച്ചാൽ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കെട്ടുറപ്പ് ഉണ്ടാകാനായി നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകാനായി കേറ്റും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ധനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സംഭവം മറ്റൊന്നും.

   

തന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുബേര പ്രതിമ എല്ലാം വാങ്ങി വയ്ക്കുക കുബേര പ്രതിമ വാങ്ങിയ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആരാണ് കുമരൻ ധനത്തിന്റെയും സമ്പത്തിനെയും പണത്തിന്റെയും അധിപൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ് ഉപേരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുബേരന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കുബേരന്റെ പ്രതിമ വാങ്ങി നമ്മൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ധനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉയർച്ചകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള.

ഉറപ്പ് കടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയും എല്ലാം തന്നെ നേടി തരും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചുമ്മാതെ പേരിന്റെ പ്രതിമ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വച്ചാൽ അത് ശരിയാകില്ല അതിന് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില തരത്തിലുള്ള രീതികളുണ്ട് അതിനുചെലത്തരത്തിലുള്ള ദിശകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുബേര പ്രതിമ വാങ്ങി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആണ്.

അതിനു ഫലം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പായി തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പരാതി പറയാറുണ്ട് പ്രതിമ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വച്ച് പക്ഷേ പല മൂന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചകളും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വളരെ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലല്ല വെക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.