നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഇതാ, ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ തള്ളവിരൽ?

സത്യം ഉള്ള ശാസ്രത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം ആരുടെ കയ്യിലെ അളവ് ആകൃതി വിരലുകളുടെ നീളം കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ നിറം വലുപ്പം എല്ലാം തന്നെ ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ മറഞ്ഞു.

   

പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വിരലിന്റെ ആകൃതി ആ ഒരു പെരുവിരലിന്റെ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു രീതി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വഭാവം എപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത വഴികളിൽ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്ത് കൈകളും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലതു കൈകളുമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് വീഡിയോ കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ ഇടതു കൈകളിലും അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വലതു കൈകളിലെ പെരുവിരലും.

ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പെരുവിരലിന്റെ ഈ ഒരു രീതിയെ നമ്മൾ classifilly ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത് പെരുവിരലിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിത്തന്നെ തരം തിരിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പെരുവിരൽ വളയാതെ തന്നെ നല്ലത് പോലെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതായത് പെരുവിരൽ ഒരു ശതമാനം പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.