കൂടുതൽ നേട്ടം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം

എല്ലാം മാസവും ചെറിയൊരു തുക നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുക സ്വരൂപിക്കാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വളരെ യോജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരടി എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായി.

   

കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് കൂടെ തീരെ ചെറിയ മാസ്കതവണകളിലൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/l15FdCqIqKU