ആ വീട് രക്ഷപെടും കിണറിന്റെ അടുത്ത്‌ ഈ 2 ചെടി നട്ട് വളർത്തിയാൽ, സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയുന്നത് കാണാം

വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിലെ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു വീടിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് കിണർ വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉചിതം ഒന്നു വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു.

   

അതിൽ ഒന്നാമത്തെതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് അടക്കം കിഴക്കും വെച്ച് വീഴുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് കിണർ വരുന്നത് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽപരം ഒരു ഐശ്വര്യം വീടിന് വേറെ വരാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് മൂലയിലാണ് കിണർ ഉള്ളത് എങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആളുകൾ വാസ്തുമനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീട് വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ വസ്തു അനുസരിച്ച്.

വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സ്ഥാനം രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് കിഴക്കോട്ട് കയറിയും വരാൻ കിഴക്കുഭാഗത്തും കിണറുകൾ വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അതുപോലെതന്നെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കിണർ വരുന്നതും സമ്മർദ്ദിയുടെ ലക്ഷണമാണ് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കിണർ വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ.

പറയുന്നത് കിണറിനെ കുറിച്ചുള്ള കിണറിനോട് ചേർന്ന് ചില വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന നിറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കിണറിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തി പരിപാലിക്കേണ്ട ആയിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അ സസ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ചെടികൾ നിങ്ങൾ കിണറിന്റെ അടുത്ത് നട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിണറി സമീപമായി തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.