പുച്ഛിച്ചവർ വരെ മാറ്റി പറയും, ഈ നാളുകാരുടെ നല്ല സമയം തെളിഞ്ഞു

രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രദർശനവും പൂജയും ജപകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് ഷഷ്ടി വൃദ്ധ അനുഷ്ഠാനം വളരെയധികം ഫലപ്രദം തന്നെയാണ് സ്തന സൗഖ്യവും സർപ്പ ദോഷ ശാന്തി സ്കിൻ ശാന്തി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമാകും എന്നുള്ളതിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ തുടങ്ങി.

   

തുലാം മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 9 വർഷം കൊണ്ട് 108 ഷഷ്ടി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള വൃദ്ധ അനുഷ്ഠാനം വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ രീതികളിലും ജീവിതം വളരെ വലിയ ഉയർച്ചകളിലേക്ക് പോകുന്ന കുറച്ചു നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട് ഇവരിൽ പല ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു വൃതം ഈ ഒരു സമയം എങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആ സമയം സുബ്രമണി.

സ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചൊവ്വ ദോഷം മംഗല് തടസ്സം ചൊവ്വാദശിയുടെ അനിഷ്ടതകൾ ശത്രു ദോഷങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നീങ്ങാൻ ആയിട്ട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ വഴിപാടുകൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദോഷങ്ങളും എല്ലാം മാറും ഭൂമി വാങ്ങാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരും വീട് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉള്ളവരും എല്ലാ രീതികളിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന.

ആളുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തേണ്ടതാണ് മാസം 19 ആം തീയതി അന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുക എന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവധി എല്ലാം ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥന എല്ലാം നടത്തുക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ലഭിക്കാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.