നാലിൽ ഒന്ന് തൊടൂ, ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ കേട്ടൊള്ളൂ

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തോടു കുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ഫലങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലയിരുത്താം എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും നാലു വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സർവ്വശക്തൻ തമ്പുരാൻ പരമ ശിവന്റെ ചിത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ചിത്രമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആഞ്ജനേയ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട 4 ദേവൻ മ്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക്.

ഇവിടെ കാണാനായി കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രത്തോളം ആണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന ആ നാല് ദൈവമാരിൽ ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു ദേവനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദേവനെ മനസ്സിൽ കരുതി കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി.

ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് തോടു കുറി ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗീതുമായി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശിവ ഭഗവാനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഒരു സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സെലക്ഷൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഈശ്വര അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.