നിങ്ങളെ തേടി സമ്പത്തും പണവും വരും, വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ, ഈ ഒരു വസ്തു വെച്ചാൽ

വീടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ക് തന്നെയാണ് കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂല ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വരുത്തേണ്ടതാണ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ വന്നു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ദോഷമായിട്ട് വരും അപകടമായിട്ട് വരും അതെ സമയം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാണ് അത് എന്തെല്ലാമാണ് വീട്ടിലെ കന്നിമൂലയിൽ വരാനായി പാടില്ലാത്തത് എന്തെല്ലാമാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ.

വീടിന്റെ കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം ഉള്ള ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് വസ്തു അനുസരിച്ച് അഷ്ടദിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതായത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കുകൾ കൂടാതെ തന്നെ നാലും മൂലകൾ കിഴക്ക് മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല കിഴക്ക് മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അഷ്ട ദിക്ക്കുകൾ എന്നാണ് വസ്തുവിൽ നമ്മുടെ ഈ ദികുകളെ പറയാനുള്ളത് ഈ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഊർജ പ്രവാഹം ഉള്ള ദിക്ക് വീടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്മൂല അഥവാ.

കന്നി മൂലം ആകുന്നു ലോകത്തിനു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ബാക്കി ഏഴു ദിക്കുകളുടെയും അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയുടെ ഇവൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അസുരൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം തന്നെ ഊർജപ്രാവാഹമുള്ള തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.