പല്ലി വീട്ടിൽ മരണം നടക്കാൻ പോകും മുൻപ് കാണിച്ച് തരുന്ന 3 സൂചനകൾ,മരണം ഒഴിഞ്ഞ് പോകും ,ഉടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമ്മുടെ ഗൗളി ശാസ്ത്രത്തിലും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ശക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിലും ഒരേ പോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഗൗളി അഥവാ പല്ലിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൗന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയുവാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കുട്ടി തന്നെ പല അപകടങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പാലം തരത്തിലുള്ള സൂചനങ്ങളുടെ തന്നെ നമ്മെ അറിയിച്ചു.

   

അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തിനേറെ പറയുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായി പല്ലിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യമായ ദുഃഖം വരുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പല്ല് നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചനക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ.

പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ സൂചനകൾ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും തന്നെ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പരിഹാരം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണം അവന്മാരുടെ ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ വളരെ വലിയ ഒരു കാവൽക്കാരാണ് സർപ്പങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു ഇനമാണ് പല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിനൽകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യം ആയിട്ട് തന്നെ.

നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതിവിധി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുതരത്തിലും ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം പോകുന്നതും ആയിരിക്കും നിമിത്തം ശാസ്ത്രത്തിലും ശകുനശാസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടിവരയിട്ടു കൊണ്ട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.