ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടത്തേണ്ട വഴിപാട്, ചെയ്താൽ ഫലം ഉറപ്പ്

സങ്കടകര ചതുർത്തി ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട പൂജകൾ ഉണ്ട് ഈ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനായി ഏവരും ശ്രമിക്കുക ഓരോ മാസവും സംഘടന ഹര ചതുർത്തി വരുന്നത്.

   

ആകുന്നു പൂർണ്ണമിക്ക് ശേഷം നാലാം നാളിൽ സംഘടക ചതുർത്തിയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ചതുർത്തിയിൽ സങ്കടകര ചതുർത്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം മാറുവാൻ ഭഗവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശേഷിച്ച് സങ്കടഹര ചത്തൂർതി നാളിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം.

വിശേഷകരം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ സങ്കടകര ചതുർത്തിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സങ്കടഹര ചതുർതിയെ നമ്മൾ മഹാ സങ്കടകര ചതുർത്തി എന്ന് പറയുന്നു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതായത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ സാധിക്കുന്നവർ വൃതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമെല്ലാം നൽകിയിട്ട്.

ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു ഏവരും നാളെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു ഈ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം ഭഗവാന്റെ അറിയാവുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ഏവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.