ഈ അൽഭുത വാക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി, പൂജയും വേണ്ട വ്രതവും വേണ്ട, പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും

ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും എത്ര ലഭിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പണം എത്രതന്നെ പണം ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചാലും അതെല്ലാം തന്നെ പോരാ എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് എന്നാൽ പണത്തേക്കാൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഏവരും പറയുന്നതാണ് പണം അഥവാ ധനം ലക്ഷ്മിദേവി ആകുന്നു.

   

എന്നാൽ ദേവിക ചഞ്ചല എന്നുള്ള നാമവും ഉള്ളതാകുന്നു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ധനം ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല ധനം എപ്പോഴും വരികയും ചിലവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നു അധികം പണം ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തെ ചിലവ് അല്ല പണമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മറക്കരുത്.

ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് വർദ്ധിക്കുകയും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതായത് കടം വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയും ചേരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ കൈകളിൽ എപ്പോഴും പണം നിലനിൽക്കുവാൻ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പണം ലക്ഷ്മിദേവിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ആ പണത്തെ.

ബഹുമാനിക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പഠിക്കണം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നമ്മളെ പ്രകാരമാണ് ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാര്യം തന്നെ പണത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക വൃത്തിയായിട്ടുള്ള പോസറ്റീവ് ഊർജ്ജമുള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുകയുള്ളു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.