ഒരു പിടി കുങ്കുമം മതി ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും, നാളെ സങ്കടഹര ചതുർത്ഥി

വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന സകലത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒഴിവാക്കുന്ന ദേവതയാണ് സാക്ഷാൽ ഗണേ സാമ്മി അഥവാ ഗണപതി ഭഗവാൻ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ചതുർത്തി ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സംഘടന ചതുർത്തിയാണ് നാളെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാളെ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ.

   

വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാവുന്നതാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കുവാനും ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നാളെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം ശുഭകരമാകുന്നു ഗണപതി ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട നാമങകൾ എല്ലാം തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിൽ.

രേഖപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കുക നാളെ നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട സംഘടന ചതുർത്തി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേര് നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുക നാളെ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആകുന്നു വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ജനുവരി 21 വെളുപ്പിനെ 4ന്.

ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു ശേഷം ജനുവരി 30 രാവിലെ 7 24 വരെയാണ് അതിർത്തി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാണ് വേദന കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ആരംഭിക്കുന്നത് അഥവാ സംഘടകരെ ചതുർത്തി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് 2024ലെ ആദ്യത്തെ സംഘടഹര ചതുർത്തിയാണ് എന്നുള്ളതും വളരെയധികം വിശേഷപ്പെട്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.